SPSK  Bydgoszcz :: Komórka ds. Zamówień Publicznych, ogłoszenia przetargowe, przetargi,  przetarg nieograniczony, archiwum ogłoszeń, subskrypcja e-mail
 
 
Powrót do strony głównejWy¶lij e-mail do kancelarii szpitala
Dyrekcja
Kontakty Adresy Telefony
Historia
Vademecum Pacjenta
Kliniki
Zakłady Diagnostyczne
Poradnie Specjalistyczne
 
  Adres szpitala:
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 40 00
e-mail: sekretariatszpitala@cm.umk.pl
 


nr postępowania:
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | Ogłoszenia | Zawiadomienia | Zawiadomienia o wniesieniu protestu | Roztrzygnięcia protestu | Inne dokumenty |
2010-08-16 (44-10) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniadrukuj |pobierz | otwórz
2010-09-07 (44-10) Zawiadomienie o pytaniach i udzielonych odpowiedziachdrukuj |pobierz | otwórz
2010-10-21 (44-10) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowaniadrukuj |pobierz | otwórz
2010-10-22 (44-10) Sprostowaniedrukuj |pobierz | otwórz

Szpital Uniwersytecki nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,

Dział Zamówień Publicznych

tel. (052) 585 43 04, fax. (052) 585 40 76

 

 


Bydgoszcz, dnia 7 września 2010 r.

Znak sprawy: SU/NZZ-I/361-1/44-10

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, w tym: implanty neurochirurgiczne (kręgosłup), stentgraft aorty piersiowej, pompa wspomagania serca, protezy, endoprotezy i In.. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2010/S 152-234976 z dnia 7 sierpnia 2010r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w budynku A, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

W związku ze złożonymi zapytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113,poz.759) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 (Pakiet nr 3)

Czy Zamawiający wymaga zestawu transpedicularnego tytanowego do stabilizacji klasycznej i przezskórnej odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa o następujących cechach:

- śruby wieloosiowe kodowane kolorami, kaniulowane, o rdzeniu stożkowym i cylindrycznym gwincie z atraumatycznym zakończeniem. Gwint przygłowowy śruby szeroki, wzmacniający wytrzymałość na złamanie a gwint przystożkowy ostry – samogwintujący i samonawiercający. Śruby o średnicach od 4,5 do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm. Długość śrub od 30 do 60 mm co 5 mm

- blokery ze stromym gwintem (+3 st.) zapobiegającym rozpręzaniu kielicha śruby po zablokowaniu pręta

- pręty proste fabrycznie poprzycinane, o śred. 6 mm i długościach od 30 do 130 mm co 10 mm oraz 200 i 480 mm

- pręty fabrycznie wygięte o wygięciu lordotycznym płytkim o dł. od 30 do 130 mm cięte co 5 i 10 mm

- pręty fabrycznie wygięte o wygięciu lordotycznym głębokim do odcinka krzyżowo-lędźwiowego o dł. 50 – 130 mm poprzycinane co 10 mm

- wszystkie pręty kodowane kolorami dla zwiększenia przejrzystości zestawu

- jeden uniwersalny element blokujący dokręcany kluczem dynamometrycznym

-  w zestawie narzędzia do redukcji kręgozmyku oraz do dystrakcji i kompresji

- trwałe oznakowanie implantów nr serii, nr katalog. oraz rozmiarem

- narzędzia umieszczone w oznakowanych kontenerach sterylizacyjnych

- możliwość implantacji klasycznej i przezskórnej

- zestaw umieszczony na czas trwania umowy w szpitalu.

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące w/w przedmiotu zamówienia określono w SIWZ. Jednak z uwagi na specyfikę asortymentu Zamawiający dopuszcza cechy parametrów opisanych w w/w pytaniu.

 

Pytanie 2 (Pakiet nr 25)

Czy Zamawiający wymaga protezy umożliwiającej dystrakcję po zaimplantowaniu, bez konieczności zastosowania dodatkowej stabilizacji o następujących cechach:

- protezy piersiowe o śred. 18 mm i o trzech wysokościach, umożliwiające płynn dystrakcję w zakresie od 20,5 do 50,5 mm

- protezy lędźwiowe o śred. 22 mm i o trzech wysokościach, umożliwiające płynn dystrakcję w zakresie od 25 do 60,5 mm

- możliwość zastosowania dodatkowych elementów przedłużająych protezę co 15 mm do wysokości 90,5 mm

- odwracalne blokowanie wysokości protezy poprzez jeden element blokujący zintegrowany z implantem

- stopki kątowe, przy użyciu których możliwe jest osięgnięcie 10 różnych krzywizn lordotycznych i sześć kyfotycznych

- konstrukcja implantu pozwala na dopełnienie go przeszczepami po zaimplantowaniu

- konstrukcja implantu pozwala na bezpieczną, płynną (nieskokową) dystrakcję sosiadujących trzonów kręgosłupa

- wszystkie implanty są trwale oznakowane nr katalogowym i nr serii

- zestaw spakowany w pojedynczy oznakowany firmowo kontener umożliwiający przechowywanie i sterylizację

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące w/w przedmiotu zamówienia określono w SIWZ. Jednak z uwagi na specyfikę asortymentu Zamawiający dopuszcza cechy parametrów opisanych w w/w pytaniu.

 

Pytanie 3 (Pakiet nr 26)

Czy Zamawiający wymaga klatek międzytrzonowych o następujących cechach:

- materiał PEEK

- anatomiczny kształt ułatwiający implantację i stabilizujący klatkę w przestrzeni międzytrzonowej

- para szpilek tytanowych stabilizujących implant w przestrzeni pozwalający na implantację wielopoziomową bez konieczności zastosowania dodatkowej stabilizacji

- dwie głębokości i 6 wysokości implantów od 4 do 9 mm rosnąco co 1 mm

- w zestawie przymiary w celu dobrania odpowiedniej wielkości implantów

- w zestawie dystraktor o ramianach równoległych rozsuwany na gwintowanej ramie

- dwa dodatkowe tantalowe znaczniki Rtg

- implanty znakowane trwale nr serii i parametrem wielkości

- zestaw spakowany w pojedynczy oznakowany firmowo kontener umożliwiający przechowywanie i sterylizację

- dodatkowo pakowany osobno, sterylny substytut kości o składzie podobnym do składu kości naturalnej 80 % trójfosforanu wapnia i 20 % hydroksyapatytu musi mieć postać monolitycznej bryły dedykowanej opisem i wielkością do danego implantu.

- zestaw umieszczony na czas trwania umowy w szpitalu

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące w/w przedmiotu zamówienia określono w SIWZ. Jednak z uwagi na specyfikę asortymentu Zamawiający dopuszcza cechy parametrów opisanych w w/w pytaniu.

 

Pytanie 4 (Pakiet nr 2)

Czy Zamawiający dopuszcza płytki szyjne o długości 23-109mm ze skokiem co 2mm?

Czy Zamawiający dopuszcza śruby o długości 12-18mm?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 5 (Pakiet nr 23)

Czy Zamawiający dopuszcza dynamiczne zespolenie odcinka szyjnego o poniższych parametrach:

Proteza zapewniająca fizjologiczną ruchomość segmentu międzytrzonowego w odcinku szyjnym.

W zestawie implanty próbne z regulowanym mechanizmem blokującym, kodowane kolorami.

Ruchomość protezy na połączeniu Metal/Polietylen.

Budowa modularna, dwuelementowa.

Brak ruchomości na połączeniu elementu polietylenowego z płytką podczas pracy protezy.

Powierzchnia implantu pokryta materiałem wspomagającym osteointegrację.

Brak elementów protezy wystających na przednią powierzchnię trzonów.

Elementy kotwiczące pozwalające na precyzyjne umieszczenie implantu i zapobiegające jego migracji.

Bezpieczne mocowanie implantu w kręgach szyjnych - na każdej płytce wystający centralnie grzbiet kotwiczący o przekroju podłużynym w kształcie litery „H” (bez elementów wystających na przednią ścianę trzonów), pozwalający na łatwiejsze wstawienie protezy w nacięcia trzonów kręgowych.

Proteza dysku dostępna w min. 3 wysokościach (5-7mm) i 6 wielkościach.

Instrumentarium zawierające narzędzia ułatwiające: mobilizację operowanego segmentu oraz czasowego unieruchomienia sąsiednich trzonów (dystraktor do- i międzytrzonowy), narzędzie do usuwania implantów, specjalne narzędzie do bezpiecznego sprawdzania/oczyszczania kanałów na grzbiety protezy.

W zestawie specjalne dłuta (nacinajace i formujące) do wykonywania nacięć pod grzbiety kotwiczące (zabezpieczenie przed koniecznością wykonywania zbyt dużej dystrakcji segmentu oraz zbyt głębokim nacięciem trzonów).

Stabilizacja dystrakcji dotrzonowej dodatkowo blokowana na szpilach.Szpile do stabilizacji dystrakcji dotrzonowej dostępne w min 2 średnicach i min 3 długościach gwintu.

Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia, sterylne.

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 6 (Pakiet nr 16)

Czy Zamawiający dopuści stengraft wewnątrznaczyniowy zbudowany z samorozprężalnych stentów nitinolowych przymocowanych do materiału poliestrowego,

- stenty nitinolowe ułożone cylindrycznie dobrze zabezpieczone przed korozją (polerowane elektrolitycznie),

- pierwsze, proksymalne stenty zagęszczone, co wzmacnia pozycjonowanie stentgraftu,

- obecność zakrzywionego (kształt litery "s"), podłużnego drucika nitinolowego, usztywniającego konstrukcję stentgraftu, co poprawia fiksację na łuku aorty oraz zapobiega wpadaniu w światło tętniaka,

- możliwe dwie konfiguracje części proksymalnej - z końcowymi segmentami w całości obszytymi tkaniną poliestrową oraz z częściowo odsłoniętymi, atraumatycznymi drucikami nitinolowymi, poprawiającymi fiksację,

- co najmniej 5 znaczników ze stopu platyny/irydium widocznych w obrazie rtg (po dwa na każdym końcu i - w zależności od długości stentgarftu - co najmniej jeden środkowy),

- obecność znacznika (w kształcie litery "D") na wewnętrznej osłonce, zwiększająca kontrolę i precyzję uwalniania stentgraftu,

- długość stentgraftu od 100 do 250 mm,

- zakres średnicy stentgraftów prostych - od 22 do 46 mm,

- maksymalna średnica systemu wprowadzającego – 26(F),

- możliwość wykonania stentgraftu dopasowanego do indywidualnej anatomii pacjenta - program 'custom made',

- system wprowadzający wyposażony w dwie osłonki - zewnętrzną (hydrofilową), wewnętrzną (elastyczną) ułatwiające implantację stentgraftu,

- elementy systemu wprowadzającego widoczone w obrazie rtg: znacznik na osłonce wewnętrznej,  dwa nitinolowe druciki zapobiegające cofaniu i zaginaniu (tzw. "gap effect") stentgraftu na łuku aorty oraz szczyt systemu wprowadzającego,

- proksymalne segmenty stentgrafu otwierane na końcu procesu implantacji,

- po uwolnieniu drugiego i trzeciego segmentu, możliwość cofnięcia procesu i repozycji stentgraftu (kontrola położenia znacznika "D"),

- stentgraft wyposażony w system absorpcji fali tętna,

- system wprowadzający o dwustopniowej sztywności: sztywny przy przechodzeniu przez naczynia biodrowe, giętki przy wprowadzaniu do aorty piersiowej

- na życzenie Zamawiającego dostarczany z cenikiem balonowym do modelowania stentgraftu oraz prowadnikiem typu Lunderquista

- dostarczenie stentgraftów o standardowych - katalogowych rozmiarach w ciągu maksymalnie 24h od zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania przedmiotu o opisanych w pytaniu parametrach.

 

Pytanie 7 (Pakiet nr 2)

Czy Zamawiający dopuści „Płytka szyjna masywna spondyloza szyjna po wielopoziomowej disectomi”.

-płytki dostępne w pełnej gamie wymiarowej w zakresie od 20 do 110mm, ze stopniowaniem długości co 2,5mm,

-wkręty kostne samogwintujące i samonawiercające,  jedno- i dwu-korówkowe (w tym również śruby rewizyjne) o trzech średnicach 3.5mm 4.0mm 4.5mm i o długościach w zakresie od 12 do 20mm, stopniowane co 2mm, wprowadzane prostopadle oraz pod wieloma kątami (dając układ rozbieżny względem siebie zapewniając najwyższą siłę utwierdzenia w kości),

-system posiada możliwość wprowadzenia śruby centralnie w osi płytki, grubość płytki wraz z mechanizmem blokującym max. 2,5mm

-proste jednoczesne blokowanie 2 śrub jednym elementem, blokowanie śrub do płytki (w pełni odwracalne, zintegrowane z płytką z możliwością powtórzeń) następuje poprzez obrót specjalnego „śmigła” o 90 stopni,

-prosta blokada wkręta pozwalająca na łatwe rewizyjne usunięcie,

-płytki dogięte dopasowane do naturalnej lordozy szyjnej (bez konieczności doginania),

-prosta blokada wkręta pozwalająca na łatwe rewizyjne usunięcie,

-rączki instrumentarium zakończone tworzywem sztucznym (pomalux),

-pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 8 (Pakiet nr 27)

Czy Zamawiający dopuści Niestabilność szczytowo-potyliczna w chorobach reumatoidalnych osteoporozie - ” stabilizacja szczytowo-potyliczna.

-zestaw składający się z 2 kotwic potylicznych, 4 haków szyjnych/śrub szyjnych, 2 wsporników potyliczno-szyjnych, 1 poprzeczki,

-mocowanie w potylicy (oraz również alternatywnie do masywów bocznych kręgosłupa szyjnego) za pomocą specjalnych kotwic (3 długości wymiarowe: H4mm, H6mm, H8mm),
a w części szyjnej za pomocą haków szyjnych lub śrub szyjnych wieloosiowych,

-haki dostosowane do odcinka C1-C2 oraz C3-C7,

-śruby wieloosiowe w zakresie średnic 3,5mm i 4,0mm oraz w zakresie długości od 10-50mm ze skokiem co 2mm,

-osadzanie pręta od góry, blokowanie prętów w kotwicach/ śrubach/ hakach za pomocą jednego mechanizmu blokująco-zabezpieczającego (korek wewnętrzny),

-pręty dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o długościach w odcinku szyjnym od 50 do 160mm a w odcinku potylicznym od 30-40mm,

-łączniki poprzeczne w zakresie długości 35-80mm stopniowane co 5 mm, składające się z pręta poprzecznego oraz dwóch zaczepów hakowych.

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 9 (Pakiet nr 29)

Czy Zamawiający dopuści ALIF o poniższych parametrach?

Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN) odcinka lędźwiowego, nie wymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego.

Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylna.

Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu.  Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki.  Specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji Gwintowane główki śrub mocujących implant – blokada 4 śrubami pod odpowiednim kątem (celowniki). Klinowe klatki dostępne w 2 wielkościach, 2 kątach lordozy i 4 wysokościach.  Śruby blokujące średnicy 4 mm, dł. 15-30mm.

W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki.

Implanty próbne i właściwe kodowane kolorami. W zestawie kodowane kolorami celowniki pozwalające na wkręcanie śrub blokujących pod pożądanymi kątami. W zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału (przeszczepów kostnych) w klatce.    W zestawie specjalny dystraktor/prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej.

Narzędzia i implanty posiadające trwałe oznaczenia.

Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.

Odpowiedź:

Tak.

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na przedstawienie dla pakietu nr 36 dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw dotyczących jednorazowego sprzętu medycznego do leczenia wodogłowia (zestawy zastawkowe, dreny przedsionkowe, dreny komorowe, drenaże i In), które świadczą o wiarygodności firmy i należytym wykonaniu dostaw wyrobów medycznych przez naszą firmę?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pakietu nr 1, z wyodrębnieniem części pakietu dotyczącej końcówek elektrod dwubiegunowych do stymulatora korowo-podkorowego.

Odpowiedź:

Nie.

 

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych

szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel                      z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać                      w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę

Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

-nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

-datę i miejsce ich przeprowadzenia,

-imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

-Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

-czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odpowiedź:

Nie.

 

 

Sekretarz

Komisji Przetargowej

 

 

 mgr Alicja Wnuk - Lipińska

 
copyright © 2008 SU Bydgoszcz